รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

   ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดอบรมและให้คำปรึกษาเรื่อง
 รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือบริการซอฟต์แวร์ มีความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์
 ที่ได้พัฒนา คิดค้นขึ้นจนนำไปสู่การแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ สร้างสรรค์
ซอฟต์แวร์ให้เกิดรายได้ โดยการส่งเสริมให้เกิดการแจ้งจดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง 
สำนักงานจึงกำหนดจัดให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 


เรื่อง “รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง”


วันที่จัดกิจกรรม
อังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

ช่วงเวลารับสมัคร
24 เม.ย. 59 - 26 เม.ย. 59

สถานที่
ห้องฝึกอบรม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ปิดรับสมัครแล้ว หน้าหลัก หน้ากิจกรรม