โครงการ


 • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ TECH TALK By DEPA ครั้งที่ 6

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดจัดกิจกรรม TECH TALK By DEPA : Getting Tech Ready ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยการสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในปีนี้ ครั้งที่ 6 หัวข้อเรื่อง Internet of Things

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017 (AAS)

  DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ภายใต้การสนับสนุน DEPA และ DITP ซึ่งงาน Asian Animation Summit เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • การคัดเลือกตัวแทนการแข่งขัน ASEAN ICT Awards 2017

  เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมเวทีการแข่งขันระดับ ASEAN ที่จะส่งเสริมศักยภาพและทำให้ผลงานของท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กับการประกวดในโครงการ ASEAN ICT Awards 2017 ASEAN ICT Awards 2017 เป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในวงการ โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางศักยภาพและความสามารถของ ICT ในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – ถึง 26 พ.ค. 2560

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหลายด้าน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในระยะ ๕ ปี ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง ๒๖.๕ ล้านคน และสูงสุดเป็นลำดับที่ ๗ ของโลก สำหรับในปี ๒๕๕๘ คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว ๒๘.๕ – ๒๙ ล้านคน ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว จึงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) มาทำตลาดช่องทางใหม่ให้ธุรกิจท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวตามแผนท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยวของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น โรงแรม,Tour Package, Car Transfer, Sightseeing, Golf package ผ่าน XML ที่มุ่งเน้นการทำธุรกรรมในลักษณะ B2B เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยว

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • Thailand Digital Game Arena 2016

  Thailand Digital Game Arena 2016 เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมเกมหลากหลายประเภท เช่น เกมออนไลน์ เกมที่เล่นบนมือถือ/แท็บเล็ต เกมคอนโซล เป็นต้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม สำนักงานฯ จึงมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของอุตสาหกรรมเกมไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพสู่สากลต่อไป งาน Thailand Digital Game Arena 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 โดยสำนักงานฯ มีพื้นที่แสดงนิทรรศการขนาด 100 ตร.ม จึงขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้ประกอบการ 6 รายแรกเท่านั้น

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ปี 2559 (Capability Maturity Model Integration Promotion Project)

  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน CMMI® เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ (Software Products & Services) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทย การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐ นอกจากจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้มแข็ง ยังทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลกอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® (Capability Maturity Model Integration Promotion Project)” เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และขอการรับรองมาตรฐาน CMMI®

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 20000 practice version สำหรับผู้ให้บริการขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 20000 practice version สำหรับผู้ให้บริการขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • MIPCOM 2016

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้าน Digital Content ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมนิทรรศการและร่วมเจรจาธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Content ภายในงาน MIPCOM 2016 ระหว่างวันที่ 17 -20 ตุลาคม 2559 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยหมดเขต รับสมัคร 31 กรกฎาคม 2559

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • MIPCOM & MIPJunior 2015

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • Thailand Screening for Asian Animation Summit 2015

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 20000 practice version ฉบับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ปี 2558

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 20000 practice version ฉบับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ปี 2558

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • The 11th China International Cartoon & Game Expo (CCG2015)

  ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน The 11th China International Cartoon & Game Expo (CCG2015) ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฏาคม 2558 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2558

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม 58

  โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคนระดับ Entry Level โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาที่จบใหม่และยังไม่ได้เข้าทำงาน รวมทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระที่มีความประสงค์ในการฝึกฝนเพิ่มเติมทักษะเพื่อเข้าทำงานประจำในอุสาหกรรมซอฟต์แวร์

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Angel in the city 2015

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ Capability Maturity Model Integration (CMMI)

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • MIPCOM & MIPJunior 2014

  13-16 ตุลาคม 2557 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส SIPA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้าน Digital Content ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมนิทรรศการและร่วมเจรจาธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Content ภายในงาน MIPJunior & MIPCOM 2013 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหคม 2557

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • รับสมัครที่ปรึกษาและหน่วยรับรอง (CB) - โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน กระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110 ปี 2557

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110 ปี 2557

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • โครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110 ปี 2557

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ภายใต้การกำกับของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110 ปี 2557

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • โครงการ AEC Focus Group

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • ข่าวดี ! สำหรับผู้ประกอบการผู้ริเริ่มธุรกิจ (Start-ups) SIPA ให้รางวัลผู้ประกอบการเข้าร่วมงานระดับนานาชาติ

  ข่าวดี ! สำหรับผู้ประกอบการผู้ริเริ่มธุรกิจ (Start-ups)
  SIPA ให้รางวัลผู้ประกอบการเข้าร่วมงานระดับนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนับสนุนรางวัลให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานระดับนานาชาติ


  ข้อมูลติดต่อ
  ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ที่อีเมล์ : ded@sipa.or.th หรือเบอร์โทร : 02-141-7201

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • งาน Professional Developer Conference

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Asian Animation Summit 2014

  SIPA ร่วมกับ TACGA ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Screening for Asian Animation Summit 2014 เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2014 ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกผลงาน Animation เพื่อเข้าร่วมงานอย่างน้อย 6 ผลงานภายใต้การสนับสนุน SIPA ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่จะได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเปิดโอกาส ให้ผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศร่วมผลิตผลงาน หรือร่วมลงทุนในขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการแสดงผลงานในงานนี้สามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในระดับเวทีนานาชาติได้

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม 57

  โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคนระดับ Entry Level โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาที่จบใหม่และยังไม่ได้เข้าทำงาน รวมทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระที่มีความประสงค์ในการฝึกฝนเพิ่มเติมทักษะเพื่อเข้าทำงานประจำในอุสาหกรรมซอฟต์แวร์

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT ภาคใต้

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT ภาคใต้ ในรูปแบบงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน ICT in Action! ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ร่วมนำเสนอระบบโซลูชั่นแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • หลักสูตร BP for Funds (การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตเงินทุน) รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

  หลักการและเหตุผล ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจคือ ผู้ที่สามารถนำไอเดียหรือแนวคิดมาสร้างให้เกิดธุรกิจจริงๆ ได้และสามารถโน้มน้าวให้นักลงทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุน และนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจนั้นเข้าใจกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจร่วมกัน ซึ่งผู้ริเริ่มธุรกิจ (Startups) ส่วนมากจะขาดแคลนเงินทุน ขาดแผนธุรกิจที่ชัดเจน และขาดโอกาสในการนำเสนอไอเดียธุรกิจให้กับนักลงทุนต่างๆ ทั้งนี้แผนธุรกิจ (Business Plan) คือเครื่องมือสำคัญในการแปลงความคิดเป็นลายลักษณ์อักษณ์ หรือแผนที่ในการเดินทาง (Roadmap) สำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง แผนนี้เป็นผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณาที่ผ่านการวิจัยพัฒนา และการตัดสินใจจากโอกาสธุรกิจ และการเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงต่างๆ แสดงผลลัพธ์เป็นผลตอบแทนจากการดำเนินงานและการลงทุน นอกจากนี้แผนธุรกิจ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดที่นำเสนอขายโครงการให้นักลงทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนหรือซื้อกิจการ หรือนำเสนอขอเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินได้ สำหรับหลักสูตร “การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตเงินทุน” นี้ถูกออกแบบให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกันในขณะที่เรียน (Hands-on) ผ่านทฤษฎี และจากกรณีศึกษา เพื่อสามารถเขียนแผนธุรกิจที่สามารถหาเงินทุนสนับสนุนได้ (a fundable business plan) รวมทั้งเสริมกลยุทธ์และทักษะการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับโอกาสในการนำเสนอแผนกับนักลงทุน (Venture Capitalists)

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • SIPA รับสมัครผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผู้เริ่มต้น (Entrepreneurs) ร่วมงานที่บาหลี อินโดนิเซีย

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • Thailand DIGI Challenge 2014

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • Angel in the city 2014

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • SIPA ...พาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลก ITU Telecom World 2013

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดพื้นที่แสดงศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ในงาน ITU Telecom World 2013 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2556ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลก โดยมีบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาแสดงความก้าวหน้าและนวัตกรรมต่างๆ นอกจากนั้นประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือกจาก ITU ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิก 2013 (Connect Asia-Pacific Summit 2013) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้นำฯ ในการประชุมหารือและกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และทรัพยากรด้านเทคนิคอื่นๆ ที่มีความจำเป็นของภูมิภาค เพื่อหาแนวทางในการลดช่องว่างการพัฒนาด้าน ICT ของภูมิภาค ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับผู้นำจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในระดับโลกและภูมิภาคที่จะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการพัฒนาของภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำการมีบทบาทสำคัญของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับขององค์การระหว่างประเทศ

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการสนับสนุนติวและสอบเพื่อยกระดับบุคลากรด้าน IT ของประเทศสู่ระดับสากลด้วยมาตรฐานวิชาชีพไอที : Information Technology Professional Examination (ITPE)

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • โครงการสินเชื่อ SME ตั้งตัวได้

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการจัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได้” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพทางความคิดที่มุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน หรือสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อย โดยอาศัยกลไกการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินโครงการ “กองทุนตั้งตัวได้” โดยมีทุนประเดิมเบื้องต้นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 จำนวน 5,000 ล้านบาท และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่ได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการภายใต้นโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ดังกล่าวโดยใช้ชื่อ โครงการ “SME ตั้งตัวได้”

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • หลักสูตร BP for Fund (การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตเงินทุน)

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการจัดทำ VDO Clip ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำลังดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ในรูปแบบ VDO Clip หากท่านสนใจจะประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านโปรด สมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2556

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ QuickTest Professional for Beginner

  เป็นหลักสูตรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้แก่นักทดสอบหรือผู้สนใจเข้าสู่อาชีพนักทดสอบซอฟต์แวร์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจนำเครื่องมือมาช่วยในการทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้เลือกใช้เครื่องมือทดสอบแบบอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมสูงสุด รองรับโปรแกรมที่พัฒนาจากหลายภาษา เช่น Java/PHP/.Net และง่ายในการใช้งาน ได้แก่ QuickTest Professional ซึ่งเนื้อหาการอบรมจะเน้นด้านปฏิบัติการทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นเป็นหลัก นอกจากนั้นยังครอบคลุมหลักการสำคัญของการทดสอบอัตโนมัติ อาทิ เทคนิคการ Record & Playback, Data Driven Framework ตลอดจน Keyword Driven Framework ตามลำดับ

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Asian Animation Summit 2013 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556

  SIPA และ ThaiPBS ขอเชิญผู้ประกอบการ Digital Content เข้าร่วมงาน Asian Animation Summit 2013 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมบริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกผลงาน Animation เพื่อเข้าร่วมงานอย่างน้อย 3 ผลงานภายใต้การสนับสนุน SIPA และ ThaiPBS ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่จะได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเปิดโอกาส ให้ผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศร่วมผลิตผลงาน หรือร่วมลงทุนในขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการแสดงผลงานในงานนี้สามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในระดับเวทีนานาชาติได้ หมดเขตรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบ PDF File ผ่านทาง email:mdc@sipa.or.th ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 และ Hard copy โครงการ จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2556 สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน www.sipa.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม mdc@sipa.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม www.asiananimationsummit.com

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO 29110 ปี 2556

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • SIPA Angel in the city

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Thailand ICT Awards 2013

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์เพื่อร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA Awards) และคัดสรรผลงานดีเด่นประจำปีเพื่อร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA Awards) สมัครได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นี้เท่านั้น

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม 56

  โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคนระดับ Entry Level โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาที่จบใหม่และยังไม่ได้เข้าทำงาน รวมทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระที่มีความประสงค์ในการฝึกฝนเพิ่มเติมทักษะเพื่อเข้าทำงานประจำในอุสาหกรรมซอฟต์แวร์

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Inward Mission 2013

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ Digital Content Inward Mission 2013 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ดังนั้น SIPA จึงขอเชิญผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่สนใจจะขยายช่องทางธุรกิจ การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ตกลงซื้อขายผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ การรับงานตลาดต่างประเทศ (Outsourcing) รายละเอียดการจัดกิจกรรม - การนำเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยและต่างประเทศ - กิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ - นิทรรศการ - > อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย > ผลงานการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่น สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการดังกล่าวได้โดยลงทะเบียนผ่านระบบ register.sipa.or.th หมายเหตุ : *ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอได้ไม่จำกัดจำนวน ผลงานบริการและมีคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานและบริการที่จะเข้าร่วมเจรจาการค้า * จดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลงานที่เข้าเจรจาการค้าถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเอง

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • โครงการศูนย์ฝึกอบรมและบริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ TDCC

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีนโยบายการส่งเสริมซอฟต์แวร์ประเภทแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนให้มีศูนย์บริการทั้งด้านข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวก SIPA จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและบริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ หรือ TDCC และเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของศูนย์ TDCC ท่านสามารถสมัครสมาชิกโดยผ่านระบบ Register.sipa.or.th

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ Mobile Application ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักการและเหตุผล
  นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได้พยายามผลักดันให้มีการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดโอกาสทางตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการบริหาร การจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาลที่จะผลักดันให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP Growth Rate) และระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดทาดาเนินงานโครงการ “โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือเรียกว่า ECIT (อ่านว่าอีซี่ไอที) โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ได้ใช้ประโยชน์จากไอทีในกิจการ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพในกิจการได้ โดยได้ดาเนินงานมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552 – 2555 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก SMEs และในปีงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงดาเนินงานโครงการ ECIT เพื่อส่งเสริมให้ SMEs ได้ใช้ไอทีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพของกิจการ สาหรับในปีนี้ โครงการ ECIT ได้ดาเนินงานในกิจกรรมใหม่ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย คือกิจกรรม “พัฒนาและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ Mobile Application” เนื่องจากในโลกปัจจุบัน ปริมาณการใช้ Tablet มากขึ้น (ความหมายของแท็บเล็ต :Tablet คือ "เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็นอันดับแรก ออกแบบให้สามารถทางานได้ด้วยตัวมันเอง") ซึ่งมีผู้ผลิต Tablet มาวางจาหน่ายเป็นจานวนมาก เช่น Ipad หรือ Galaxy เป็นต้น ซึ่งการใช้งานของผู้ใช้ มีทั้งในเรื่องบันเทิง และในเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยผ่านการใช้โปรแกรมบน Tablet คือ Mobile Application ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนา Mobile App มากมาย แต่จะเน้นไปในด้านบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ โครงการ ECIT เห็นว่า หากมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Mobile App มาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม ก็จะทาให้ SMEs ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพของกิจการได้ สาหรับตัวอย่างระบบ Mobile App ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ SMEs เช่น ซอฟต์แวร์ขายหน้าร้าน POS (Point Of Sales) ที่เชื่อมต่อกับบริการสินค้าคงคลัง (Stock) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cloud Computing) เป็นต้น โดยการป้อนข้อมูลผ่านทาง Tablet สาหรับ SMEs ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ สามารถช่วยให้ SMEs ได้นาประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น สาหรับกิจกรรมนี้ คาดหวังว่าจะมี Mobile Application ไม่น้อยกว่า 5 App ที่จะให้บริการแก่ SMEs ไม่น้อยกว่า 250 กิจการ 2

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • มาตรฐานวิชาชีพ Skill Standard

  โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้บุคลากรด้าน Digital Content โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก อาทิเช่น ASEAN

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • DIGIMEDIA CONTEST 2013

  SIPA จัดประกวดแข่งขันค้นหาดาวเด่นและผลงานสุดยอดด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน กับการประกวด ผลงานดังต่อไปนี้ 1. Animation Contest 2013 : Character Design, Story board 2. Digital Media Contest : Game, E-Learning 3. Digital Media : Healthcare

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • RoadShow Healthcare

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Road Show Tourism

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • JAPAN IT WEEK 2013 โซน Web & Mobile Marketing Expo 2013 (Web-Mo)

  งานแสดงสินค้า Japan IT Week 2013 เป็นงานแสดงสินค้า/บริการที่รวบรวมโซนต่างๆ จำนวน 11 โซน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านข้อมูล (IT) และซอฟต์แวร์มาจัดแสดง เช่น โซน SODEC โซน CLOUD โซน Embedded System Expo และโซน Data Center Expo เป็นต้น โดยในปีนี้ SIPA ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมโซน Web & Mobile Marketing Expo 2013 (Web-Mo)

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Thailand ICT Awards (TICTA)

  โครงการแข่งขันประกวดผลงานซอฟต์แวร์ Thailand ICT Awards (TICTA) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การนำผลงานร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards มีผลให้เกิดผลงานซอฟต์แวร์ที่หลากหลายและสามารถนำไปเผยแพร่แก่กลุ่มผู้ใช้ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • นวัตกรรมวณิชย์ Thai IT Tycoon รอบ 25 ทีมสุดท้าย

  โครงการ “นวัตกรรมวณิชย์ Thai IT Tycoon รอบ 25 ทีมสุดท้าย” กิจกรรมการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนทั่วไป ในเชิงบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการสร้างนักการตลาดธุรกิจซอฟต์แวร์สู่การเป็นเจ้าสัวทางธุรกิจไอที โดยจับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านการตลาดระดับ ประเทศ ร่วมจัดหลักสูตรและกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สานฝันทางธุรกิจได้พบผู้ร่วมลงทุนต่างๆ โดยตรง รวมถึงสามารถส่งประกวดแผนธุรกิจ เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย รับทุนและโอกาสทางธุรกิจพิเศษสุดเป็นมูลค่าถึงทีมละ 1 ล้านบาท

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Thailand International Education Expo 2013

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • MIPJunior & MIPCOM 2013

  5-10 ตุลาคม 2556 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส SIPA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้าน Digital Content ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมนิทรรศการและร่วมเจรจาธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Content ภายในงาน MIPJunior & MIPCOM 2013 ระหว่างวันที่ 5-10 ตุลาคม 2556 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัคร 8 กรกฏาคม 2556 ลงทะเบียนที่ www.sipa.or.th

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • Tokyo e-Book Fair 2013 & Trade Mission to Japan 2013

  SIPA ขอเชิญผู้ประกอบการด้านดิจิทัล คอนเทนต์ที่สนใจจะขยายช่องทางธุรกิจ การรับงานตลาดต่างประเทศ (Outsourcing) การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ตกลงซื้อขายผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ Tokyo e-Book Fair 2013 & Trade Mission to Japan 2013 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2556

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • Licensing EXPO 2013

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA กำหนดเข้าร่วมงาน Licensing EXPO 2013 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศอเมริกา เพื่อร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการ ตลอดจนร่วมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ ประจำปี 2556 ดังนั้น SIPA จึงขอเชิญผู้ประกอบการด้านดิจิทัล คอนเทนต์ที่สนใจจะขยายช่องทางธุรกิจ การรับงานตลาดต่างประเทศ (Outsourcing) การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ตกลงซื้อขายผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ Licensing EXPO 2013 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • China International Cartoon & Animation Festival 2013

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA กำหนดเข้าร่วมงาน China International Cartoon & Animation Festival 2013 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 ณ ประเทศจีน เพื่อร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการ ตลอดจนร่วมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ ประจำปี 2556

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • Game Conference America 2013

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA กำหนดเข้าร่วมงาน Game Conference America 2013 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ ประเทศอเมริกา เพื่อร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการ ตลอดจนร่วมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ ประจำปี 2556 ดังนั้น SIPA จึงขอเชิญผู้ประกอบการด้านดิจิทัล คอนเทนต์ที่สนใจจะขยายช่องทางธุรกิจ การรับงานตลาดต่างประเทศ (Outsourcing) การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ตกลงซื้อขายผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ Game Conference America 2013 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • PR Success Case ในกลุ่ม Tourism และ Health Care

  โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทางการตลาด (PR Success Case ในกลุ่ม Tourism และ Healthcare เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ที่จะช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์และบริการของท่านได้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าและบริการของท่านได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อที่ SIPA จะช่วยผลิตและเผยแพร่ให้ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่ท่านมีซอฟต์แวร์ที่ดีและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการยกระดับความสามารถบุคลากรด้านมาตรฐานซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดกลางและขนาดเล็กไทยสู่ระดับมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • นวัตกรรมวณิชย์ 55 ภาคค้นหา Thai IT Tycoon

  โครงการ “นวัตกรรมวณิชย์ 2555 ภาคค้นหา Thai IT Tycoon” กิจกรรมการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนทั่วไป ในเชิงบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการสร้างนักการตลาดธุรกิจซอฟต์แวร์สู่การเป็นเจ้าสัวทางธุรกิจไอที โดยจับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านการตลาดระดับ ประเทศ ร่วมจัดหลักสูตรและกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สานฝันทางธุรกิจได้พบผู้ร่วมลงทุนต่างๆ โดยตรง รวมถึงสามารถส่งประกวดแผนธุรกิจ เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย รับทุนและโอกาสทางธุรกิจพิเศษสุดเป็นมูลค่าถึงทีมละ 1 ล้านบาท

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • TIFFCOM 2012

  ในปี 2555 SIPA ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เข้าร่วมกิจกรรม TIFFCOM 2012 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2555 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจร่วมแสดงศักยภาพของ Digital Content ไทยผ่านทางเว็บไซต์ www.sipa.or.th ซึ่งช่วยให้ผู้ร่วมงานซึ่งมาจากทั่วโลกรู้จักประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตงาน Digital Content ที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างมูลค่าการค้าได้เพิ่มมากขึ้น ส่งรายละเอียดภายใน 25 กรกฏาคม - 15 กันยายน 2555

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการติดอาวุธการตลาดให้ซอฟต์แวร์ไทย

  SIPA ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้ระดมความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย และเห็นร่วมกันในการจัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านการตลาด เพื่อเสริมสร้างจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อจะทำให้ผู้ประการซอฟต์แวร์ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งระดับภายในประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และสู่ระดับโลกได้

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
   • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)
 • Inward Mission for Healthcare Cluster

  สำนักงานฯได้เชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้าน Healthcareจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาพบปะกับผู้ประกอบการไทย และจัดกิจกรรมร่วมกันเช่นการ ให้ข้อมูลความต้องการด้าน IT โดยเฉพาะในตลาด Healthcare แนวโน้ม Healthcare Technology ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการทางด้าน Healthcareจากประเทศญี่ปุ่น ประสงค์ที่จะหาพันธมิตรทาง โดยเฉพาะ Software Application ทางด้านHealthcareของประเทศไทยผ่านการเจรจาธุรกิจ

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • แบบลงทะเบียนผู้สนใจทดลองใช้ซอฟต์แวร์ไทยงานแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

  SIPA ส่งเสริมในด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีโอกาสและช่องทางการขายมากขึ้น โดยจัดทำโครงการ "ส่งเสริมการตลาดซอฟต์แวร์ด้านท่องเที่ยว" เพื่อนำผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไปนำเสนอระบบ/โซลูชั่นแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • โครงการ "ส่งเสริมการตลาดซอฟต์แวร์ด้านท่องเที่ยว"

  เพื่อนำผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เดินทางไปนำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านท่องเที่ยว ในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศ ๘ เมืองได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ เขาใหญ่ ภูเก็ต หัวหิน สมุย กาญจนบุรี อุดรธานี ทั้งนี้ผู้ประกอบการแต่ละรายจะได้นำเสนอศักยภาพและความสามารถการทำงานของซอฟต์แวร์แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงประโยชน์การนำซอฟต์แวร์ไปใช้งาน

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
 • Software Localization

  เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกซอฟต์แวร์สำหรับการขายในต่างประเทศ ในกลุ่มซอฟต์แวร์มางด้าน Tourism, Logistics, Food & Agriculture, Healthcare และ Education ที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ โซลูชั่นเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึงสื่อการขาย คู่มือการใช้งาน เป็นต้น โดยมีภาษาต่างประเทศเป้าหมายเช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เวียดนาม เป็นต้น

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)