โครงการ


 • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ TECH TALK By DEPA ครั้งที่ 6

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดจัดกิจกรรม TECH TALK By DEPA : Getting Tech Ready ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยการสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในปีนี้ ครั้งที่ 6 หัวข้อเรื่อง Internet of Things

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • โครงการนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร
 • Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017 (AAS)

  DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ภายใต้การสนับสนุน DEPA และ DITP ซึ่งงาน Asian Animation Summit เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
   • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
 • โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform)

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหลายด้าน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในระยะ ๕ ปี ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง ๒๖.๕ ล้านคน และสูงสุดเป็นลำดับที่ ๗ ของโลก สำหรับในปี ๒๕๕๘ คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว ๒๘.๕ – ๒๙ ล้านคน ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว จึงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) มาทำตลาดช่องทางใหม่ให้ธุรกิจท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวตามแผนท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยวของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น โรงแรม,Tour Package, Car Transfer, Sightseeing, Golf package ผ่าน XML ที่มุ่งเน้นการทำธุรกรรมในลักษณะ B2B เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านท่องเที่ยว

  • ประเภทที่รับสมัคร:

   • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)