SIPA Angel in the city

     ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการธุรกิจตั้งต้นใหม่ (Startups) ด้านซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมๆไปกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกา และยุโรป เข้ามาในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในทุกปี แต่ประเทศไทยกลับได้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้น้อยมาก สังเกตุได้จากเงินลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนอิสระ (Angel Investors) และกลุ่มแหล่งเงินทุนในเชิงร่วมลงทุน (Venture Capitalist) ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายมายังธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่นในประเทศไทยน้อยมาก เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเชีย และเวียดนาม ทั้งๆที่ขนาดตลาดผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ทของประเทศไทยนั้นใหญ่เป็นลำดับต้นๆในภูมิภาคนี้ 

     ส่วนหนึ่งของปัญหาคือการขาดการสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างจริงจังทั้งในด้านเงินทุน เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงสนับสนุนการสื่อสารทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่เหล่านั้นพัฒนาขึ้นมา เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานและดึงดูดใจนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่มีแนวคิด (idea) ที่ดีในเชิงธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ไม่สามารถที่จะออกมาตั้งต้นธุรกิจใหม่ด้วยตัวเองได้ และต้องกลับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของพนักงานประจำ ที่มีรายได้มั่นคงและความเสี่ยงน้อยกว่า

    ในปี พ.ศ. 2556 นี้จะมีการจัดกิจกรรมย่อยของโครงการบ่มเพาะฯ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม SIPA App Start 10 App 10 startup เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนา ให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือ แอพพลิเคชั่น ใหม่ๆ สู่ตลาดซอฟต์แวร์ และเกิดความสอดคล้องต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว จึงมีกิจกรรมเกิดขึ้นอีกกิจกรรม คือ SIPA Angel in The City ที่จัดงานขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2553 วัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างจากหน่วยงานทั่ว ๆ ไป  ธีมงานในครั้งนี้จะมุ่งสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายว่า ทางสำนักงานฯ เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน เพื่อกระตุ้นให้สร้างเม็ดเงินลงทุนเริ่มต้น (seed funding) ให้กับผู้ประกอบการได้จริง  ซึ่งน้องๆ ที่ผ่านเข้ามาในกิจกรรม SIPA App start นี้จะได้รับเข้าการพัฒนาด้านการตลาด และการอบรมอย่างเข้มข้นต่อในกิจกรรม SIPA Angel in The City

ข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนตั้งแต่รอบแรก (50 ราย/ 20 ทีม)  จนถึงรอบสุดท้าย เป็นเงินสด มูลค่ารวม 1,000,000 บาท
1.2  เข้ารับการอบรมคอร์ส Design Thinking จัดขึ้นพิเศษสำหรับ Tech Startup เป็นภาษาอังกฤษ จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เดินทางมาจากสิงค์โปร์  และคอร์ส UX workshop จากทีม UX Academy ผู้เชี่ยวชาญ UX ในไทย
1.3 ได้รับการcoaching อย่างเข้มข้น จาก mentors ผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จทางธุรกิจ  
1.4  ได้รับโอกาสในการพบปะ และนำเสนอไอเดีย ต่อหน้านักลงทุน ที่พร้อมลงทุนจริง
1.5  ได้รับโอกาสในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก SIPA และหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันธุรกิจระยะยาวในขั้นต่อไป

ปีงบประมาณ
2556


สมัครเข้าร่วมโครงการ หน้าหลัก หน้าโครงการ
  • ประเภทที่รับสมัคร:
    • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
    • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
    • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)