โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 20000 practice version สำหรับผู้ให้บริการขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          ให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ตรวจติดตามคุณภาพ การนำระบบเอกสารไปปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูล และการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐานและได้รับใบรับรองคุณภาพในระดับสากล 

โครงการประกอบไปด้วยการให้ทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และตรวจประเมิน       เพื่อขอใบรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับมาตรฐานสากลจากหน่วยรับรอง

ประเภทของการรับสมัคร
- ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ISO/IEC 29110 รายเก่า (re-certify)
- ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ISO/IEC 29110 รายใหม่
- ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ISO/IEC 20000 practice version สำหรับผู้ให้บริการขนาดเล็ก

ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ปีงบประมาณ
2559


ติดต่อสอบถาม
นางสาวยลดา ศรีอำพร (เพียว) เบอร์ติดต่อ 098-747-3288 E-mail: pureyonlada@gmail.com


สมัครเข้าร่วมโครงการ หน้าหลัก หน้าโครงการ
  • ประเภทที่รับสมัคร:
    • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)
    • บุคคลธรรมดา (น.ร., นิสิต น.ศ., คณะบุคคล, ประชาชนทั่วไป)
    • หน่วยงานประเภทอื่น (สถาบันการศึกษา, สมาคม, หน่วยงานของรัฐ)