โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ปี 2559 (Capability Maturity Model Integration Promotion Project)

หลักการและเหตุผล
     การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน CMMI® เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ (Software Products & Services) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทย
การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐ นอกจากจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้มแข็ง ยังทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลกอีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® (Capability Maturity Model Integration Promotion Project)” เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และขอการรับรองมาตรฐาน CMMI®  

วัตถุประสงค์
   1. สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรอง CMMI for Development (CMMI-DEV) หรือ CMMI for Services (CMMI-SVC)
   2. กระตุ้นให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI® อย่างต่อเนื่องและมีความสามารถต่อยอดสู่ระดับวุฒิภาวะที่สูงขึ้น
   3. ผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

การสนับสนุนของโครงการ
ประเภทของการสนับสนุน
    CMMI-DEV หรือ SVC Level 2 (New) 
    CMMI-DEV หรือ SVC Level 2 หรือ 3 (Re-Appraisal)

เงื่อนไขการสนับสนุน
   1) ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชำระค่าอบรม ค่าที่ปรึกษา และค่าประเมินเต็มจำนวนโดยตรงให้แก่ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน CMMI® และจะสามารถนำหลักฐานการชำระเงิน เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด
   2) โครงการฯ จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เกิดขึ้นกับการว่าจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น
   3) โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสนับสนุนเฉพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ดำเนินกิจกรรมและเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลาที่ระบุในแผนดำเนินงานที่นำเสนอกับโครงการเท่านั้น
   4) โครงการฯ จะสนับสนุนเฉพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการประเมินและมีผลประกาศอย่างเป็นทางการจากสถาบัน CMMI® 
   5) โครงการฯ จะเริ่มขั้นตอนการเบิกเงินสนับสนุน เมื่อมีการตรวจสอบผลจากสถาบันฯ และมีชื่อหน่วยงานตรงกับการขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ เท่านั้น

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
   1. คุณสมบัติของบริษัท
     1.1. เป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ  
     1.2. เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ที่สนใจขอการรับรอง CMMI-DEV หรือ CMMI-SVC ในระดับวุฒิภาวะ 2 (Level 2) 
     1.3. เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ที่เคยผ่านการรับรอง CMMI-DEV หรือ CMMI-SVC และต้องการต่ออายุการรับรอง (Re-appraisal) ในระดับวุฒิภาวะ 2 (Level 2) หรือ ระดับวุฒิภาวะ 3 (Level 3)
     1.4. เป็นกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
     1.5. เป็นกิจการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และยื่นชำระภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
     1.6. มีจำนวนบุคลากรด้านการพัฒนาและบริการ (Development and Service Team) ไม่ต่ำกว่า 20 คน
     1.7. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ ในการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการร่วมโครงการฯ
     1.8. จะต้องจัดสรรบุคลากรด้าน Software Process Improvement เต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจัดสรรจำนวนของบุคลากรด้าน SPI ให้พิจารณาตามขนาดขององค์กร
     1.9. ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อของโครงการฯ

2. การสมัคร
     2.1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ (SIPA)
     2.2. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (กรอกข้อมูลของบริษัทในระบบและดาวน์โหลดใบสมัคร) ที่ระบบของ Software Park

3. เอกสารประกอบการสมัคร
     3.1. ใบสมัคร
     3.2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)  1 ชุด
     3.3. ข้อเสนอโครงการ จัดทำโดยผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน CMMI (CMMI Service Provider – CSP)
     3.4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน
     3.5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) อายุไม่เกิน 1 เดือน
     3.6. สำเนาหนังสือผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
     3.7. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี 
     3.8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 
เอกสารทุกรายการจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจตามปรากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารทั้งหมด จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

4. การคัดเลือกบริษัท
   4.1. ขั้นตอนการคัดเลือก
     4.1.1. พิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
     4.1.2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ และทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์
     4.1.3. ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก
   4.2. เกณฑ์การพิจารณา
     4.2.1. บริษัทจะต้องส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภายในเวลาที่กำหนด
     4.2.2. บริษัทจะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ คุณภาพกระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์
     4.2.3. บริษัทมีความพร้อมในด้านการเงิน บุคลากร และการจัดการที่จะดำเนินการเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ (Software Process Improvement)
     4.2.4. ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการ
     4.2.5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดสรรกำลังคน และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตลอดทั้งโครงการ
     4.2.6. บริษัทมีงานโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มีโครงการเข้ารับการประเมินตามเวลาที่กำหนด
     4.2.7. บริษัทที่เคยมีประสบการณ์การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 29110, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     4.2.8. ผลการคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเป็นเด็ดขาด

5. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ
บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วนั้น บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
   5.1. ต้องจัดส่งแผนการดำเนินงานการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์ด้วย CMMI® และหากมีการปรับแผนต้องทำการแจ้ง พร้อมส่งแผนดำเนินงานฉบับปรับปรุงใหม่ให้กับโครงการฯ 
   5.2. ต้องจัดทำ และส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ในรูปแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
   5.3. ต้องยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญสมทบเข้าสังเกตการณ์การดำเนินงานการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์ด้วย CMMI® ในบริษัท โดยต้องส่งแผนการดำเนินงานให้โครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญสมทบตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
   5.4. ต้องยินยอมให้คณะทำงานโครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญเข้าติดตามความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ
   5.5. ยินดีให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำดัชนีอุตสาหกรรมของโครงการฯ ตามรูปแบบที่โครงการฯ กำหนด


ปีงบประมาณ
2559


สมัครเข้าร่วมโครงการ หน้าหลัก หน้าโครงการ
  • ประเภทที่รับสมัคร:
    • ผู้ประกอบการเอกชน (นิติบุคคลประเภท บริษัท, หจก.)