ข้อกำหนดการเป็นสมาชิกของ SIPA Member

  • สมาชิกมี 3 ประเภท คือสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา, ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน/สมาคมต่างๆ
  • สมาชิกมีสิทธิในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สำนักงานฯ จัดขึ้น และสำนักงานฯ จะขอพิจารณาให้สิทธิกับผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ
  • สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง กรณีที่พบภายหลังว่า ข้อมูลที่สมัครเข้ามาเป็นเท็จ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิก
  • สำนักงานฯ จะนำข้อมูล สินค้าและบริการ ที่ท่านบันทึกเข้ามา ไปแสดงผลใน Software Directory พร้อมทั้งให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการของท่านได้
  • สำนักงานฯ จะนำข้อมูล กิจการของท่าน ไปแสดงผลใน Company Directory พร้อมทั้งให้บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลกิจการของท่านได้
  • สมาชิก โปรดเก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้ให้ดี และเป็นความลับ กรณีที่ลืมรหัสผ่าน ท่านจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขของสำนักงานฯ